Các trường hợp nghiên cứu điển hình

Dự án Sản xuất có trách nhiệm được thực hiện thí điểm tại 02 doanh nghiệp:

1. Công ty Cổ phần công nông nghiệp Tiến Nông

2. Công ty Cổ phần NISHU Nam Hà

This post is also available in: English