Về dự án Sản xuất có trách nhiệm

Dự án Sản xuất có trách nhiệm là dự án trình diễn tại Việt Nam với sự tài trợ của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc – UNEP và được thực hiện bởi Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam – VNCPC trong khoảng thời gian từ tháng 5/2012 đến tháng 3/2013. Dự án được thực hiện tại 02 doanh nghiệp được chọn.

Sản xuất có trách nhiệm cung cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) một phương pháp tiếp cận dễ dàng, có hệ thống để nắm bắt và giải quyết các áp lực ngày càng tăng về giá cả, quy định, chính sách phức tạp, đồng thời nhu cầu giải quyết các vấn đề về xã hội, môi trường và đạo đức.

Mục tiêu của dự án là giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) – xương sống của các ngành công nghiệp tại nhiều quốc gia đang phát triển – phát triển năng lực quản lý các hóa chất độc hại một cách an toàn, tiếp cận với phương pháp cải thiện liên tục và có hệ thống đối với an toàn hóa chất và cung cấp những chỉ dẫn để có thể nhận thức được những mối nguy hiểm, kiểm soát và chống tiếp xúc với các chất độc hại, giảm rủi ro tại nạn. Trên thực tế, quá trình quản lý độc hại hóa chất một cách toàn diện là nhân tố quan trọng của mọi chiến lược phát triển bền vững.

Doanh nghiệp tham gia dự án được: Đào tạo tại doanh nghiệp về Sản xuất có trách nhiệm và được cung cấp tài liệu; Đánh giá tại doanh nghiệp về Sản xuất có trách nhiệm; Phát triển đội Sản xuất có trách nhiệm tại doanh nghiệp nhằm mục đích duy trì và liên tục cải thiện quá trình sản xuất và an toàn hóa chất; Đánh giá các khía cạnh liên quan đến Sản xuất có trách nhiệm bao gồm Sử dụng hiệu quả tài nguyên: Sử dụng hiệu quả năng lượng, Nước, Nguyên vật liệu và quản lý chất thải.

This post is also available in: English